Full de reclamacions

DADES DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA RECLAMACIÓ
Hi ha de constar, en números: el dia, el mes i l'any (aquest últim en quatre xifres)
DADES DE LA PERSONA AFECTADA
Només les heu d'emplenar si feu la reclamació en nom d'una altra persona i en aquest cas és imprescindible omplir-ne les dades perquè la reclamació pugui ser tramitada.
En la data de naixement hi ha de constar, en números: el dia, el mes i l'any (aquest últim en quatre xifres)

Consorci Sanitari de l’Anoia - CAP Igualada Nord
C/ Bèlgica, 5 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 800
   Nou Codi tipus
Data última actualització: 09/05/2018